Vad är palliativ vård?

När bot inte längre är möjlig krävs ett klart och medvetet förhållningssätt i omhändertagandet för att kunna hjälpa både patient och närstående. Då är palliativ vård – lindrande vård –  aktuell.

Palliativ vård är en helhetsomhändertagande vård med en egen vårdfilosofi där specifik kunskap krävs för att hjälpa människor med obotlig, livshotande sjukdom. Målet med den palliativa vården är att ge förbättrad livskvalitet till den som är svårt sjuk.

Ett av den palliativa vårdens huvudsakliga mål är att lindra smärta och andra symtom. Men den palliativa vården ska inte bara lindra den fysiska smärtan utan även erbjuda psykologiskt, socialt och andligt/existentiellt stöd för patient och närstående.  Den palliativa vården ser döendet som en normal process, den varken påskyndar eller fördröjer döden. Den stödjer människor att leva med värdighet och med största möjliga välbefinnande till livets slut.

Palliativ vård kan erbjudas varhelst patienten väljer att vårdas, i hemmet, i vård- och omsorgsboenden, på ett sjukhem, på ett sjukhus eller på en specialiserad palliativ enhet/hospice. Den palliativa vården kan vid behov inrymma flera olika yrkesgrupper för att uppnå bästa vård. Det är oftast sjuksköterska och läkare men även tillgång till kurator, fysio- och arbetsterapeut m.fl. Teamarbete mellan de olika yrkesgrupperna är en förutsättning för god palliativ vård.

 

Definition av palliativ vård enligt WHO

“Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvaliteten för patienter och de närstående, genom att förebygga och lindra lidandet genom tidig upptäckt, bedömning och behandling av smärta och andra fysiska, psykosociala och andliga problem som kan uppkomma i samband med livshotande sjukdom.
Palliativ vård innebär att:

 • lindra smärta och andra plågsamma symtom
 • bekräfta livet och betrakta döden som en normal process
 • inte påskynda eller fördröja döden
 • integrera de psykosociala och andliga aspekterna av patientvården
 • stödja patienten i att leva så aktivt som möjligt fram till döden
 • stödja de närstående under patientens sjukdom och i deras sorgearbete
 • genom ett tvärprofessionellt förhållningssätt inrikta sig på patientens och de närståendes behov
 • främja livskvalitet som kan påverka sjukdomsförloppet positivt
 • vara tillämplig i ett tidigt sjukdomsskede, tillsammans med andra terapier som syftar till att förlänga livet, såsom kemoterapi och strålning, samt även de undersökningar som behövs för att bättre förstå och ta hand om plågsamma kliniska komplikationer

Ref: National cancer control programs: policies and managerial guidelines, 2nd ed. Geneva, World Health Organization, 2002

Definition av palliativ vård för barn enligt WHO

WHO har antagit en definition av palliativ vård för barn. Enligt denna definition innebär palliativ vård för barn följande:

 • en total omvårdnad av barnets kropp och själ samt ett stöd åt barnets familj      
 • en vård som börjar när sjukdomen är diagnostiserad och fortsätter oav- sett om barnet får behandling mot sjukdomen
 • att vårdpersonalen utvärderar och lindrar barnets fysiska och psykiska smärta samt sociala konsekvenser
 • breda tvärvetenskapliga strategier som inkluderar familjen i syfte att få en så effektiv vård som möjligt, men som kan genomföras fram- gångsrikt även om resurserna är begränsade
 • en vård som kan ske både på sjukhus och i barnets hem.                                                                                                                     Ref: